DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE REKRUTACJI

Warunkiem zgłoszenia Kandydatki/Kandydata do udziału w Projektcie jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Projekcie oraz wypełnienie, podpisanie i złożenie w biurze projektu dokumentów rekrutacyjnych:

  1. Formularza rekrutacyjnego;
  2. Oświadczenia o przynależności do grupy docelowej;
  3. Zaświadczenia z Urzędu Pracy potwierdzającego status na rynku pracy – w przypadku osób bezrobotnych;
  4. Oświadczenia o pozostawaniu osobą bierną zawodowo – w przypadku osób biernych zawodowo;
  5. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Wzory dokumentów do pobrania znajdują się poniżej oraz są dostępne w biurze projektu.