Kontakt

BIURO PROJEKTU „Aktywni mogą więcej!”

Grunwaldzka 2, piętro I, pokój 15

82-300 Elbląg

(wejście obok hurtowni elektrycznej KOP EL lub obok hurtowni słodyczy DOLATEX)

Dni i godziny pracy biura: od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00

 

Tel.:                    790-390-236

e-mail:               biuro.elblag@plusk24.pl 

Adres strony:   www.aktywnielblag.plusk24.pl

W ramach projektu gwarantujemy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 046 256,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 889 317,60 PLN