Rekrutacja

Rekrutacja do projektu

Nabór będzie prowadzony z zachowaniem zasady równości szans, w tym równości płci oraz niedyskryminacji.

Rekrutacja w subregionie elbląskim nastąpi w dwóch edycjach:

I edycja: 01.12.2016 - 31.01.2017 r.

II edycja: 01-31.03.2017 r.

W edycji I zostanie zrekrutowanych:

 • 18 osób biernych zawodowo (dodatkowo dwie osoby na liście rezerwowej) i
 • 12 osób bezrobotnych (dodatkowo jedna osoba na liście rezerwowej).

W edycji II zostanie zrekrutowanych:

 • 30 osób bezrobotnych (dodatkowo trzy na liście rezerwowej).

Utworzone zostaną oddzielne listy rankingowe dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz oddzielne listy rezerwowe dla nich. Osoby z listy rezerwowej będą mogły zastępować Uczestniczki / Uczestników Projektu rezygnujących z udziału w Projekcie do dnia rozpoczęcia szkolenia przez ostatnią grupę szkoleniową.

Projekt jest skierowany do 60 osób (w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn)

 • powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin),
 • zamieszkujących na obszarze subregionu elbląskiego województwa warmińsko-mazurskiego (subregion elbląski obejmuje powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, m. Elbląg),
 • posiadających status bezrobotnego (osoba zarejestrowana w urzędzie pracy) lub biernego zawodowo (osoba, która nie pracuje i nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna a ponadto nie jest gotowa do podjęcia pracy oraz nie poszukuje aktywnie zatrudnienia)
 • niskowykwalifikowanych* (z wykształceniem maksymalnie zasadniczym zawodowym lub średnim ogólnokształcącym/zawodowym).

Ponadto dodatkową premię punktową otrzymają osoby kwalifikujące się do poniższych kategorii:

 • osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
 • osoby z niepełnosprawnościami (posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
 • osoby powyżej 50 roku życia (od dnia 50 urodzin),
 • kobiety.

Etapy Rekrutacji:

 • Etap 1 - ocena formalna - spełnianie kryteriów grupy docelowej:
 • zamieszkiwanie na obszarze subregionu elbląskiego województwa warmińsko-mazurskiego;
 • wiek powyżej 29 roku życia;
 • bezrobocie lub bierność zawodowa;
 • niskie kwalifikacje;
 • kompletne dokumenty rekrutacyjne.
 • Etap 2 - komisja rekrutacyjna przyzna dodatkowe punkty za:
 • wykształcenie - im niższe tym więcej punktów:
 • brak wykształcenia - 5 pkt.
 • wykształcenie podstawowe - 4 pkt.
 • wykształcenie gimnazajalne - 3 pkt.
 • wykształcenie zasadnicze zawodowe - 2 pkt.
 • wykształcenie średnie ogólnokształcące lub techniczne - 1 pkt.

      oraz po 2 pkt. za:

 • wiek 50 lat i więcej;
 • niepełnosprawność;
 • płeć - kobieta;
 • długotrwałe bezrobocie;
 • brak doświadczenia i kwalifikacji zawodowych.
 • Etap 3 - komisja rekrutacyjna oceni u kandydatów:
 • motywację (0-3);
 • potrzebę udziału w Projekcie (0-3).

Wyniki będą rozpatrywane osobno dla kobiet i mężczyzn.

Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach pisemnie (listem/mailem).

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie i dostarczenie do biura projektu, niezbędnych dokumentów, na które składają się:

 1. Formularz rekrutacyjny;
 2. Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej

Wszystkie wzory dokumentów do pobrania znajdują się w zakładce DOKUMENTY.

W przypadku osób bezrobotnych należy wraz z formularzem rekrutacyjnym złożyć: zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status na rynku pracy.

W przypadku osób biernych zawodowo należy wraz z formularzem rekrutacyjnym złożyć: oświadczenie o pozostawaniu osobą bierną zawodowo.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami należy wraz z formularzem rekrutacyjnym złożyć: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Składanie dokumentów rekrutacyjnych możliwe będzie w biurze projektu osobiście, listownie, telefonicznie dla osób z niepełnosprawnością wzroku, on-line dla osób z niepełnosprawnością ruchową, odbiór dokumentów przez zespół projektowy we wskazanym miejscu lub w trakcie umówionego spotkania z potencjalnymi UP. Wnioskodawca przewiduje również bezpośrednią pomoc osobom z niepełnosprawnościami w skompletowaniu i uzupełnieniu dokumentów rekrutacyjnych – dojazd do UP.

W ramach projektu gwarantujemy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 046 256,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 889 317,60 PLN