Dla kogo

Projekt jest skierowany do 60 osób (w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn)

 • powyżej 29 roku życia* (od dnia 30 urodzin),
 • zamieszkujących* na obszarze subregionu elbląskiego województwa warmińsko-mazurskiego (subregion elbląski obejmuje powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, m. Elbląg),
 • posiadających status bezrobotnego* (osoba zarejestrowana w urzędzie pracy) lub biernego zawodowo* (osoba, która nie pracuje i nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna a ponadto nie jest gotowa do podjęcia pracy oraz nie poszukuje aktywnie zatrudnienia)
 • niskowykwalifikowanych* (z wykształceniem maksymalnie zasadniczym zawodowym lub średnim ogólnokształcącym/zawodowym)

Ponadto dodatkową premię punktową otrzymają osoby kwalifikujące się do poniższych kategorii:

 • osoby długotrwale bezrobotne* (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
 • osoby z niepełnosprawnościami* (posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
 • osoby powyżej 50 roku życia* (od dnia 50 urodzin)
 • kobiety.

 

DEFINICJE:

*Osoba w wieku powyżej 29 roku życia - osoba, która w dniu, w którym przystąpiła do projektu były w wieku 30 lat lub więcej (od dnia 30 urodzin); wiek UP liczony jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

 • W przedmiotowym projekcie kryterium będzie weryfikowane na podstawie formularza rekrutacyjnego oraz oświadczenia o przynależności do grupy docelowej. 

*Osoba zamieszkująca na obszarze subregionu elbląskiego – zgodnie z Kodeksem Cywilnym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Subregion elbląski obejmuje powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, m. Elbląg.

 • W przedmiotowym projekcie kryterium będzie weryfikowane na podstawie formularza rekrutacyjnego oraz oświadczenia o przynależności do grupy docelowej.

*Osoba bezrobotna – to osoba, pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów.

 • W przedmiotowym projekcie kryterium będzie weryfikowane na podstawie formularza rekrutacyjnego, oświadczenia o przynależności do grupy docelowej oraz zaświadczenia wydanego przez właściwy miejscowo Powiatowy Urząd Pracy

*Osoba bierna zawodowo - bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są zarejestrowane w rejestrze urzędu pracy jako osoby bezrobotne a ponadto nie są gotowe do podjęcia pracy oraz nie poszukują aktywnie zatrudnienia), np. studenci studiów dziennych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

 • W przedmiotowym projekcie kryterium będzie weryfikowane na podstawie formularza rekrutacyjnego, oświadczenia o przynależności do grupy docelowej oraz oświadczenia UP o pozostawaniu osobą bierną zawodowo.

*Osoba niskowykwalifikowana - osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (maksymalnie wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie ogólnokształcące/techniczne); stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat.

 • W przedmiotowym projekcie kryterium będzie weryfikowane na podstawie formularza rekrutacyjnego oraz oświadczenia o przynależności do grupy docelowej.

*Osoba długotrwale bezrobotna – osoby długotrwale bezrobotne stanowią osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy) zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz zgodnie z treścią Wytycznych  w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

 • W przedmiotowym projekcie kryterium będzie weryfikowane na podstawie formularza rekrutacyjnego, oświadczenia o przynależności do grupy docelowej oraz zaświadczenia wydanego przez właściwy miejscowo Powiatowy Urząd Pracy.

*Osoba z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.).

 • W przedmiotowym projekcie kryterium będzie weryfikowane na podstawie formularza rekrutacyjnego, oświadczenia o przynależności do grupy docelowej oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w formie urzędowego zaświadczenia).

*Osoba powyżej 50 roku życia - osoby po 50 roku życia to te, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 

 • W przedmiotowym projekcie kryterium będzie weryfikowane na podstawie formularza rekrutacyjnego oraz oświadczenia o przynależności do grupy docelowej.

 

W ramach projektu gwarantujemy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 046 256,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 889 317,60 PLN