O projekcie

Projekt „Aktywni mogą więcej!” nr RPWM.10.02.00-28-0001/16 jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy: Województwem Warmińsko-Mazurskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie a PLUSK POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy, Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.

TERYTORIALNY I CZASOWY ZAKRES PROJEKTU

Projekt jest realizowany od 1 grudnia 2016 do 31 stycznia 2018 roku na obszarze subregionu elbląskiego województwa warmińsko-mazurskiego (subregion elbląski obejmuje powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, m. Elbląg).

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza tj. osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz kobiet, zamieszkujących na obszarze subregionu elbląskiego (w rozumieniu przepisów KC) poprzez pomoc w określeniu kierunku rozwoju zawodowego, opracowanie IPD, wyposażenie UP w umiejętność poruszania się po rynku pracy, nabycie nowych bądź aktualizację już posiadanych umiejętności, kompetencji, kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, w okresie od 01.12.2016 r. do 31.01.2018 r., a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia zgodnie z założonymi wskaźnikami efektywności zatrudnieniowej.

ADRESACI PROJEKTU

Projekt skierowany jest do 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin), zamieszkujących wyłącznie na obszarze subregionu elbląskiego województwa warmińsko-mazurskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; subregion elbląski obejmuje powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, m. Elbląg), bezrobotnych (zarejestrowanych w urzędzie pracy) lub biernych zawodowo (tzn. takich, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej - nie pracują i nie są bezrobotne), posiadających niskie kwalifikacje (z wykształceniem maksymalnie zasadniczym zawodowym lub średnim ogólnokształcącym/zawodowym).

Ponadto dodatkową premię punktową otrzymają osoby kwalifikujące się do poniższych kategorii:

- osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),

- osoby z niepełnosprawnościami (posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),

- osoby powyżej 50 roku życia (od dnia 50 urodzin),

- kobiety.

OFEROWANE FORMY WSPARCIA

Wsparcie w ramach projektu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestniczek / Uczestników Projektu, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.

Każda Uczestniczka / Każdy Uczestnik zostanie objęty kompleksowym wsparciem obejmującym co najmniej 3 formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u Niej / Niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia, w tym obligatoryjnie poradnictwo zawodowe obejmujące pomoc w określeniu drogi rozwoju zawodowego zgodnie ze zidentyfikowanymi  potrzebami oraz pośrednictwo pracy.

W ramach projektu otrzymacie Państwo kompleksowe wsparcie w formie:

 • Poradnictwa zawodowego połączonego z opracowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania
  • wsparcie w ilości 12 godzin (4 spotkania z doradcą zawodowym x 3 godziny, spotkania średnio 1 raz w tygodniu)
  • zwrot kosztów dojazdu;
 • Pośrednictwa pracy
  • wsparcie w ilości 6 godzin (3 spotkania z pośrednikiem pracy x 2 godziny, spotkania odbędą się w pierwszym, drugim i ostatnim miesiącu udziału danej osoby w projekcie);
  • zwrot kosztów dojazdu;
 • Szkolenia prowadzącego do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, zakończonego egzaminem zewnętrznym oraz możliwością uzyskania uznanego na rynku certyfikatu.
  • wybór szkolenia nastąpi na etapie opracowania IPD; wnioskodawca nie ogranicza tematyki szkoleń, ponieważ uniemożliwi to elastyczne reagowanie na potrzeby szkoleniowe UP, które będą znane dopiero w okresie realizacji projektu; szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy.
  • w ramach wsparcia zostanie utworzone maksymalnie 6 grup szkoleniowych średnio 10 osobowych;
  • każde szkolenie zostało przewidziane na 120 godzin zajęć (15 spotkań x 8 godzin, spotkania średnio 4 x w tygodniu, łącznie 4 tygodnie);
  • materiały szkoleniowe;
  • profesjonalna kadra trenerska;
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
  • egzamin zewnętrzny oraz możliwość uzyskania uznanego na rynku certyfikatu;
  • stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na szkoleniu;
  • zwrot kosztów dojazdu;
 • Stażu zawodowego
  • 5 miesięczny staż;
  • 8 godzin na dobę, 40 godzin tygodniowo; a w przypadku osób zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę, 35 godzin tygodniowo;
  • miejsce odbywania stażu będzie powiązane z tematyką szkolenia, w którym wziął udział UP;
  • badanie lekarskie;
  • ubezpieczenie NNW;
  • stypendium stażowe.

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy zapoznać się z regulaminem udziału w projekcie oraz złożyć w biurze projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o przynależności do grupy docelowej.

Składanie dokumentów rekrutacyjnych możliwe będzie w biurze projektu osobiście, listownie, telefonicznie dla osób z niepełnosprawnością wzroku, on-line dla osób z niepełnosprawnością ruchową, odbiór dokumentów przez zespół projektowy we wskazanym miejscu lub w trakcie umówionego spotkania z potencjalnymi UP. Wnioskodawca przewiduje również bezpośrednią pomoc osobom z niepełnosprawnościami w skompletowaniu i uzupełnieniu dokumentów rekrutacyjnych – dojazd do UP.

PLANOWANE EFEKTY

Rezultatem projektu będzie zwiększenie zatrudnienia wśród osób pozostających bez pracy a jednocześnie wyposażenie ich w niezbędne kwalifikacje – minimum 40% Uczestniczek / Uczestników Projektu.

Udział Uczestniczek / Uczestników w projekcie przełoży się na efektywne wykorzystanie ich potencjału, poprawę samooceny i sytuacji materialnej. Realizacja wsparcia dla osób należących do grupy docelowej przyczyni się do polepszenia ich sytuacji na regionalnym rynku pracy i zapobiegnie zjawisku wykluczenia społecznego spowodowanego brakiem kwalifikacji, niepełnosprawnością, wiekiem oraz płcią. 

Najważniejsze wskaźniki:

 1. Poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33 %
 2. Poziom efektywności zatrudnieniowej dla kobiet – 39 %
 3. Poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami – 33 %
 4. Poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – 30 %
 5. Poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach – 38 %.

 

W ramach projektu gwarantujemy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 046 256,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 889 317,60 PLN