O projekcie

Projekt „Aktywni mogą więcej!” nr RPWM.10.02.00-28-0001/16 jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy: Województwem Warmińsko-Mazurskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie a PLUSK POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy, Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.

Dla kogo

Projekt jest skierowany do 60 osób (w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn)

  • powyżej 29 roku życia* (od dnia 30 urodzin),
  • zamieszkujących* na obszarze subregionu elbląskiego województwa warmińsko-mazurskiego (subregion elbląski obejmuje powiaty .....

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu

Nabór będzie prowadzony z zachowaniem zasady równości szans, w tym równości płci oraz niedyskryminacji.

Rekrutacja w subregionie elbląskim nastąpi w dwóch edycjach:

I edycja: 01.12.2016 - 31.01.2017 r.

II edycja: 01-31.03.2017 r.

Planowane efekty

  1. Poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33 %
  2. Poziom efektywności zatrudnieniowej dla kobiet – 39 %
  3. Poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami – 33 %
  4. Poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – 30 %
  5. Poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach – 38 %.